Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a)      wynikającym ze stosunku pracy - w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 1 oraz § 2 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221§ 4 Kodeksu pracy,
  b)      wykonania umowy o pracę, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.
  c)      wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.
  d)      zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy
  e)      wynikającym z przepisów prawa w oparciu o art. 22 ² ustawy kodeks pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu,  wizerunek.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, Urząd Skarbowy, ZUS, PFRON, Bank, Ubezpieczyciel, medycyna pracy, służby BHP, a także podmioty świadczące usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w celu wynikającym lub związanym ze stosunkiem pracy lub do czasu cofnięcia przez Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
  b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w ramach wykonania umowy o pracę,
  c)      pkt 3 c)  będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze stosunkiem pracy, w tym w zakresie przechowywania tych danych przez Administratora jako pracodawcę na podstawie przepisów szczególnych,
  d)      pkt 3 d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
  e)      pkt 3 e) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej.
 10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) – e) jest niezbędne w celach wynikających lub związanych ze stosunkiem pracy, jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte wykonanie uprawnień lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 13. Przetwarzanie Pani/ Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,z siedzibą w Chodczu przy ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że odpowiada za bezpieczne oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami ich wykorzystanie.
 2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych– Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.:

 1. a) wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  b) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  c) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  d) wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

3) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 1. a) ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
  b) realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
  c) powiadomienia Pana/Pani o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) podmioty, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom oprogramowania, serwisantom komputerowym),
2) operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
3) banki,
4) urzędy skarbowe,
5) organy samorządu terytorialnego,
6) organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
7) w uzasadnionym przypadku – firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreswykonywania umowy,a także przez okres konieczny w celu dochodzenia zapłaty należności, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 2. Posiada Pani/Pan prawodo żądania od administratora dostępu do danych osobowychich sprostowania, usunięcia(danych przetwarzanych bezpodstawnie) lub ograniczenia przetwarzania(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego pisemnego wniosku).
 3. Ma Pani/Panprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu przy al. Zwycięstwa 19, tel. 54 284 80 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie na adres administratora danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiotowe zadanie,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 3. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

[1] Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:

- papier i tekturę wkładamy do worków w kolorze niebieskim,

- tworzywa sztuczne i metale wkładamy do worków w kolorze żółtym,

- szkło wkładamy do worków w kolorze zielonym,

- odpady biodegradowalne wkładamy do worków w kolorze brązowym,

- odpady nie kwalifikujące się do wymienionych grup wkładamy do pojemnika (powinniśmy mieć co najmniej jeden taki pojemnik) ponieważ są to odpady zmieszane lub do dowolnego czarnego worka (jeżeli nie mamy pojemnika),

- sezonowo przekazujemy popiół, który wsypujemy do pojemnika (zalecamy pojemnik metalowy), dopuszczamy również poza systemowy worek lecz pamiętajmy, aby nie uszkodził go gorący popiół.

 

Szczegóły dotyczące zbiórki odpadów w naszej gminie znajdziecie Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który dostępny jest tu: http://bip23.lo.pl/?app=uchwaly&nid=2706&y=2019&which=Rady+Miejskiej

 

 

KARY ZA NIESEGREGOWANE ŚMIECI

Uchwalona w lipcu 2019 r. nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach weszła w życie 6 września. W myśl znowelizowanych przepisów

osoby, które nie segregują odpadów zapłacą za ich wywóz od dwóch do                          zlaSegregacja

czterech razy więcej niż osoby segregujące.

O tym, czy śmieci będą posegregowane zadecyduje firma odbierająca odpady.

Jeśli pracownik zakładu stwierdzi nieprawidłowości w segregacji

niezwłocznie przekaże tą informację do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Następnym krokiem będzie wystawienie decyzji administracyjnej dla

wskazanego przez firmę właściciela nieruchomości ze stawką podwyższoną

zgodną z uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu.

 

Co powinieneś wiedzieć o PSZOKu ??? 

(PSZOK) znajduje się w Mielnie gm. Chodecz, czynny jest od poniedziałku

do soboty w godzinach 7:00-15:00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmuje               naklejkaZlaSegregacja

odpady komunalne z gospodarstw domowych, przeznaczone do

unieszkodliwiania lub odzysku są to:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych

w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi,

w szczególności igieł i strzykawek,

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od jednostek

prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje odpady odpłatnie.

zapamietaj