Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz,   
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Pani/Pana dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu
  a)      zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana wizerunek.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu przy al. Zwycięstwa 19, tel. 54 284 80 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie na adres administratora danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiotowe zadanie,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 3. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

[1] Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a)      wynikającym ze stosunku pracy - w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 1 oraz § 2 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221§ 4 Kodeksu pracy,
  b)      wykonania umowy o pracę, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.
  c)      wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.
  d)      zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy
  e)      wynikającym z przepisów prawa w oparciu o art. 22 ² ustawy kodeks pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu,  wizerunek.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, Urząd Skarbowy, ZUS, PFRON, Bank, Ubezpieczyciel, medycyna pracy, służby BHP, a także podmioty świadczące usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w celu wynikającym lub związanym ze stosunkiem pracy lub do czasu cofnięcia przez Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
  b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w ramach wykonania umowy o pracę,
  c)      pkt 3 c)  będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze stosunkiem pracy, w tym w zakresie przechowywania tych danych przez Administratora jako pracodawcę na podstawie przepisów szczególnych,
  d)      pkt 3 d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
  e)      pkt 3 e) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej.
 10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) – e) jest niezbędne w celach wynikających lub związanych ze stosunkiem pracy, jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte wykonanie uprawnień lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 13. Przetwarzanie Pani/ Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,z siedzibą w Chodczu przy ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że odpowiada za bezpieczne oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami ich wykorzystanie.
 2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych– Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.:

 1. a) wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  b) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  c) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  d) wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

3) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 1. a) ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
  b) realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
  c) powiadomienia Pana/Pani o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) podmioty, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom oprogramowania, serwisantom komputerowym),
2) operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
3) banki,
4) urzędy skarbowe,
5) organy samorządu terytorialnego,
6) organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
7) w uzasadnionym przypadku – firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreswykonywania umowy,a także przez okres konieczny w celu dochodzenia zapłaty należności, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 2. Posiada Pani/Pan prawodo żądania od administratora dostępu do danych osobowychich sprostowania, usunięcia(danych przetwarzanych bezpodstawnie) lub ograniczenia przetwarzania(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego pisemnego wniosku).
 3. Ma Pani/Panprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.