Przetarg ustny na sprzedaż używanej koparki gąsienicowej Waryński K-408

 OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Chodczu

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

używanej koparki gąsienicowej Waryński K-408  rok produkcji 1985.

Termin przetargu ustnego :  26.03.2021 r.

  Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu ogłasza przetarg ustny nieograniczony który odbędziecie w dniu 26.03.2021r. (piątek) w siedzibie zakładu przy ulicy Aleja  Zwycięstwa 19 w Chodczu o godzinie 11.00

Z regulaminem przetargu można zapoznać się a także uzyskać dodatkowe informacje w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Al. Zwycięstwa 19 w godz. 7:00-15:00 lub pod nr tel. 54-284-80-36

Określenie przedmiotu przetargu: używana koparka gąsienicowa Waryński K-408  

rok produkcji 1985 kolor żółty

Aktualny stan techniczny po większym przeglądzie technicznym maszyna do dalszego użytku.

Cena wyjściowa: 12.500 zł. brutto ogółem, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)

Wadium : 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) na Rachunek bankowy:

                      59 9559 1014 2003 0200 0930 0001

Termin i sposób udostępnienia przedmiotu do oglądania:

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 696 478 587 do dnia 25.03.2021 roku.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetargu - Sylwia Piastowska

Osoba upoważniona dot. stanu technicznego pojazdu- Rafał Ziółkowski

Propozycja projektu umowy : w załączeniu.

 

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o .Al. Zwycięstwa 19

              87-860 Chodecz.

 • Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Regulamin sprzedaży likwidowanych składników majątkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Chodczu.
 • Przetarg ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego.
 • W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 • Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Spółki w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronach ; www.zgkchodecz.pl

Cena wywoławcza maszyny wynosi : 12.500 zł. brutto ogółem, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)

 • Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 1. Oferty – termin i miejsce składania , wymogi formalne.

     

 • Oferty składa się w formie ustnej dnia 26.03.2021 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest posiadanie potwierdzenia wpłaty wadium

 Po ustaniu postępowania organizator przetargu uprzedzając obecnych wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę , zamyka przetarg i udziela przebicia oferentowi który zaoferował najwyższą cenę  w razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.  Oferent którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własności maszyny. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty transakcji zakupu maszyny obciążają oferenta. Pojazdy zostaną przekazane nabywcom w takim stanie technicznym w jakim znajdowały się w dniu oględzin.

 Unieważnienie przetargu

 1. Przetarg może być unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty,
 2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.
 3. W razie unieważnienia przetargu , oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

 Protokół z przetargu

 1. Z przebiegu prac komisji przetargowej sporządza się protokół
 2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzenia ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert , odwołania lub unieważnienia przetargu.

Postanowienia końcowe

 1. Zbywaną maszynę można oglądać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej z o.o. w Chodczu
 2. Szczegółowych informacji udzielają :

- na temat przetargu Sylwia Piastowska 54-28-48-036 

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- na temat stanu technicznego maszyny Rafał Ziółkowski 696-478-587

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego.