Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu
Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa przyczepy do bramowca.”
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji wskazany w art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Znak postępowania: ZP.5.2022
Rodzaj zamówienia: dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SWZ - Klauzula RODO

zał. nr 5 do SWZ - Link do postępowania i ID

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 18.02.2022 12:00

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) – dalej Pzp.

Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne z art. 125

Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o podziale obowiązków art.117

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie aktualizacyjne z art. 125

Załącznik nr 8 - Identyfikator MiniPortal

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty