Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a)      wynikającym ze stosunku pracy - w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 1 oraz § 2 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221§ 4 Kodeksu pracy,
  b)      wykonania umowy o pracę, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.
  c)      wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.
  d)      zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy
  e)      wynikającym z przepisów prawa w oparciu o art. 22 ² ustawy kodeks pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu,  wizerunek.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, Urząd Skarbowy, ZUS, PFRON, Bank, Ubezpieczyciel, medycyna pracy, służby BHP, a także podmioty świadczące usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w celu wynikającym lub związanym ze stosunkiem pracy lub do czasu cofnięcia przez Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
  b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w ramach wykonania umowy o pracę,
  c)      pkt 3 c)  będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze stosunkiem pracy, w tym w zakresie przechowywania tych danych przez Administratora jako pracodawcę na podstawie przepisów szczególnych,
  d)      pkt 3 d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
  e)      pkt 3 e) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej.
 10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) – e) jest niezbędne w celach wynikających lub związanych ze stosunkiem pracy, jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte wykonanie uprawnień lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 13. Przetwarzanie Pani/ Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.